Politie gericht op dienstverlening naar de burger

De politiezone Maasland heeft een platte organisatie met een:

  • doorgedreven criminaliteitsanalyse met een permanente opvolging en evaluatie
  • specifieke actieplannen (PDCA) tegen elke vorm van overlast (verkeer, criminaliteit, …)
  • responsabilisering door resultaatsverbintenis
  • doorgedreven informatisering voor een betere coördinatie en werking
  • decentralisatie van mensen, middelen en bevoegdheden.

waarbij klantfocus dominant is voor het beleid dat er op gericht is problemen te voorkomen in plaats van te verhelpen.

De basisstructuur is het gebiedsgebonden werken, waarin ook een verkeers- en recherchedienst zijn taak kan vervullen. De vrij gedecentraliseerde organisatievorm staat borg voor een sterk buurtgebonden werking. Kleinere entiteiten zijn immers beter geschikt om alle aspecten van de gemeenschapsgerichte politiezorg tot volle ontplooiing te laten komen. Het verrichten van politiewerk kan daar in nauwe relatie met de burger, waarbij in hoge mate wordt afgestemd op de plaatselijke noden en wensen en welke een vorm van toezicht inhoudt die ook beoogt de burger daadwerkelijk bij de rechtshandhaving te betrekken.

De wijkwerking is zo de hoeksteen naar de gemeenschap gerichte politie. Zij vormt één van de belangrijkste componenten van een kwalitatief veiligheidsbeleid in het algemeen en van de basispolitiezorg in het bijzonder. De organisatie dient hier dan ook te worden op afgestemd. Hierbij staan volgende begrippen centraal: zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar.

Contact-info

Telnr. Maaseik: (089)56.92.11

Telnr. Dilsen-Stokkem: (089)79.09.00

Voor verdere gegevens klik hier.

Nieuws - UPDATE 04/07/2019

- Toevoeging notulen politieraad 18/06/2019

Blogs

Via de menu-balk bovenaan deze pagina kan je in het onderdeel blogs vanaf nu recente informatie en weetjes over onze politie-zone lezen.
De blog Nieuws van het korps heeft het over de recentste nieuwigheden in onze politiezone.
De blog Actua heeft het op een ietwat ludieke manier over de recentste gebeurtenissen in onze politiezone.
De blog Verloren voorwerpen biedt dan weer een overzicht van de gevonden voorwerpen.